Four Seasons

$7.50

tomato, mozzarella, onion, red capsicum,
zucchini, eggplant, oregano

Extra topping